Antidiscriminatiebeleid
Antidiscriminatiebeleid Flexcraft Group BV

De bedrijfsvoering van de verschillende BV’s en activiteiten die vallen onder Flexcraft Group BV is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, 
ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. 
Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Onder discriminatie wordt verstaan: bewust of onbewust mensen uitsluiten of ongelijk behandelen op basis van persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, handicap, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etniciteit of nationaliteit. 

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie. 

  1. Flexcraft Group BV wijst iedere vorm van discriminatie af. 
  2. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. 
  3. Flexcraft Group BV werft en selecteert op basis van legitieme, functie-gerelateerde criteria.
  4.  Flexcraft Group BV tolereert niet dat medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.
  5. Onze  medewerkers zijn geïnformeerd en getraind; zij hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend. 
  6. Indien zich een discriminerend verzoek voordoet bij een opdrachtgever dan zal de Business Unit Manager, in overleg met de directie, een maatwerk aanpak vaststellen om dit met de opdrachtgever te bespreken, wat in de uiterste zin kan leiden tot het einde van de samenwerking. 

Bespreek de mogelijkheden

Stuur ons een bericht en kom gezellig langs! Wij bespreken uw wensen en kijken graag
hoe wij daarin van dienst kunnen zijn.